YFC Danmarks syn og praksis omkring tvær-/fælleskirkelighed

YFC’s teologiske fundament

Vi bekender os til

  • Biblen, som er det sande vidnesbyrd om den treenige Gud
  • Den apostolske trosbekendelse
  • Lausannepagten fra 1974
  • YFC International’s ”Statement of Faith”

Vores perspektiv

YFC Danmark er optaget af at samle kirken, og vi ønsker at samarbejde med dem, som ønsker at unge skal have en fair mulighed for at møde kristen tro og Jesus.

Vi er ikke en del af en konfession, og vi tager ikke på forhånd stilling til specifikke lærespørgsmål. Dette finder vi ikke nødvendigt, eftersom vi ikke ser os som havende det samme læreansvar som en lokal kirke. Derfor forsøger vi at samarbejde med kirker bredt om at bringe evangeliet.

Hvorfor arbejder YFC tværkirkeligt?

1) I en splittet verden skal kirken stå som et vidnesbyrd om, hvordan Gud kan forene mennesker på tværs af forskelligheder. Jesus beder i Joh. 17 for disciplene: ”at de alle må være ét, ligesom du, fader, i mig og jeg i dig, at de også må være i os, for at verden skal tro, at du har udsendt mig.” Vores enhed står som et vidnesbyrd om Guds væsen og mission.

2) Tværkirkelighed er begrundet i, hvem Gud er. Enhver kristen er delagtig i treenighedens fællesskab, og vi demonstrerer dette, når forskellige kirker/fællesskaber mødes og tilbeder Jesus og arbejder sammen for, at mennesker må møde Jesus. Guds folk er ét og skal leve som ét uden nødvendigvis at være helt ens.

3) Tværkirkelighed er ikke blot et sindelag men også en aktiv handlen. Derfor tror vi, at god tværkirkelighed opstår, når vi mødes som brødre og søstre i Jesus Kristus. Vi har alle noget at lære af hinanden på tværs af kirker. Vi har brug for hinanden og hinandens udlægninger, tolkninger og oplevelser af hvem Gud er, da vi alle er kulturelt biased i vores forforståelser. At lytte til kristne brødre og søstre på tværs af kirker bevirker en sund ydmyghed og selvrefleksion over vores egne doktriner om Gud.

Principper for YFC’s virke og samarbejde med kirker

1) Vi ønsker altid at søge samarbejdet, før vi søger at gå vores egen vej. Vi er proaktive i at opsøge samarbejde.

2) Enhed og enighed er ikke det samme. Forudsætningen for at mødes er ikke læreenighed men at bekende Jesus som frelser og Herre. Vi ønsker at følge Augustins princip: “Enhed i det væsentlige, forskellighed i det uvæsentlige, kærlighed i alt”.

3) Vi vil være evangelistiske ved gøre Jesus kendt blandt unge. Derfor søger vi at indgå samarbejde i projekter, der har samme evangelistiske fokus.

4) Vi vil tjene den lokale kirke, og vi vil være en ressource for det kirkelige arbejde, som allerede er i gang.